Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB "JANAS"  juridinio asmens kodas 303878351, adresas Veiverių g. 150, Kaunas, Kontaktinis telefono Nr.  +370 65094405, elektroninio pašto adresas: ieva.domeikiene@allforhotel.eu

Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome:

Pirkimo duomenys: Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Telefono numeris, Prekės pristatymo adresas (kai taikoma),  Prekės pristatymo būdas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr.), Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija.

Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

Pateikdami užsakymą galite nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. 

Naudojimosi allforhotel.eu elektroninės parduotuvės paslaugomis duomenys: Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Jūsų viešai paskalbtos nuomonės apie allforhotel.eu parduodamas prekes istorija, Jūsų norų sąrašas, Mūsų ir Jūsų komunikacijos istorija, Telefono numeris, IP adresas, Palikto prekių krepšelio duomenys, užakymų istorija taip pat jūsų pirkimo duomenys, Mokėjimų istorija. 

Slapukų duomenys: Elgsenos mūsų elektroninėje parduotuvėje istorija.

Patikimumo duomenys: Asmens duomenys, susiję su Jūsų pateiktais užsakymais ir jų atsiėmimu.

Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.
Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje allforhotel.eu mums būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

Pirkimo duomenys;

Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Jūs visada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris yra vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu.   Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti. 

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato Prekes tiesiogiai;

Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

 Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

 Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: ieva.domeikiene@allforhotel.eu
 Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje; 
Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: ieva.domeikiene@allforhotel.eu

Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą. 

Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.  
Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.  

Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

Savo asmeninėje allforhotel.eu paskyroje; 
Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: ieva.domeikiene@allforhotel.eu